Sekretesspolicy-Gdrp

Information om Lucufood behandling av personuppgifter - GDRP

 

Personuppgiftsansvarig är lucufood Organisationsnummer 556693-8295 singelgatan 1 malmö. Dataskyddsombudet når du genom e-post till dataskyddsombudet@lucufood.se eller brevledes lucufood Dataskyddsombud.

 

Man har alltid rätt att

 

• begära ut ett så kallat registerutdrag

• få felaktiga uppgifter rättade

• begära radering av personuppgifter (gäller inte om det finns laglig grund att behålla dem)

• invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter

• återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen

• klaga hos Datainspektionen

 

De personuppgifter som behandlas av lucufood, förutom sådana uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder, kan komma inte att överföras till tredje part då lucufood använder internationella leverantörer av vissa tjänster/produkter/evenemang och därmed sammanhängande tjänster. I fall det skulle krävs alltid att det finns en legal grund för överföringen, såsom att mottagarpart har en adekvat skyddsnivå, att den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till överföringen, att något annat av de särskilda undantagen enligt art. 49 Dataskyddsförordningen är uppfyllda, att överföringen är föremål för EU:s standardavtalsklausuler, att avsändaren och mottagaren är bundna av så kallade bindande företagsbestämmelser eller för överföringar till USA, att mottagaren kan vara certifierad under EU-U.S. Privacy Shield.

 

Tidpunkter för när en personuppgift inte längre är åtkomligt för ett visst ändamål kan vara upp till en månad efter angiven sista tidpunkt, på grund av att rensning av olika system kan ske med vissa intervall.

 

 

Det kan uppstå situationer då lucufood skulle vilja stödja forskningsprojekt, lucufood kommer emellertid aldrig att använda gästers personuppgifter för forskning annat än med stöd i lag eller efter ha fått gästernas uttryckliga samtycke. Avidentifierade uppgifter kan komma att användas för forskning men dessa är då inte längre personuppgifter.

 

Om lucufood använder leverantörer som behandlar personuppgifter för lucufood räkning skrivs avtal med omfattande krav på leverantören så att behandlingen inte blir mer omfattande eller mindre säker än om lucufood skötte uppgiften med egna resurser.

 

Tabell över lucufood behandling av personuppgifter: Begäran om samtyckte

 

Att kunna utföra våra skyldigheter gentemot er enligt anställningavtalet.

Att kunna publicera namn och bild på dig på lucu Food i MalmöAB webbplats

Att kunna utföra behörighetskontroll

Att kunna utföra personadministration

Att kunna utföra säkerhets och katastrofplanering

LucuFood AB, Adress: Singelgatan 1, 212 28 Malmö Telefon 040 931313, Info@lucufood.se